Републичка такса у обједињеној процедури

На овој страни се налази списак такси у поступку обједињене процедуре.

 1. Издавање локацијских услова
       - Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 динара  се уплаћује на рачун број: 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233, са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС
       - Локална административна такса - према тарифнику
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 2. Издавање локацијских услова на основу усаглашеног захтева
  Нема таксе

 3. Измена локацијских услова
       - Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 динара се уплаћује на рачун број: 840-742251843-73 са позивом на број 97 78-233, са означењем сврхе дознаке: "уплата РАТ", прималац РС
       - Локална административна такса - према тарифнику
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 4. Издавање грађевинске дозволе
       - Доказ о уплати републичке административне таксе              
  За грађевински објекат:
            *за изградњу објекта у износу од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)
            *за решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 535,00 динара
            *за економски објекат у пољопривреди у износу од 260,00дин,
            *за решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација  у износу 130,00 динара   (жиро рачун број: 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС)
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 5. Издавање грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева
  Нема таксе

 6. Измена грађевинске дозволе
       -Доказ о уплати републичке административне таксе
            За грађевински објекат:
            *за изградњу објекта у износу од 1070,00 динара (сталног или привременог карактера)
            *за решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 535,00 динара
            *за економски објекат у пољопривреди у износу од 260,00 дин,
            *за решење којим се на постојећем објекту одобрава реконструкција, дозиђивање, надзиђивање, адаптација у износу 130,00 динара (жиро рачун број: 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС)
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 7. Издавање привремене грађевинске дозволе
       -Доказ о уплати републичке административне таксе  у износу од 1070,00 динара  на жиро рачун број: 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 8. Издавање привремене грађевинске дозволе на основу усаглашеног захтева  
  Нема таксе

 9. Измена привремене грађевинске дозволе
       -Доказ о уплати републичке административне таксе  у износу од 1070,00 динара  на жиро рачун број: 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 10. Пријава радова
       - Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 11. Пријава завршетка израде темеља
       - Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 12. Пријава завршетка објекта у конструктивном смислу
       - Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 13. Издавање употребне дозволе
       - Доказ о уплати републичке административне таксе којим се одобрава употреба објекта плаћа се такса у износу од 300,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Доказ о уплати републичке административне таксе  плаћа се износу 0,2% од предрачунске вредности  радова,  на жиро рачун бр. 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП 

 14. Издавање употребне дозволе на основу усаглашеног захтева
  Нема таксе

 15. Прикључење на комуналну и другу инфраструктуру
       - Доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 300,00 дин. на жиро рачун бр. 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања : републичка административна такса, прималац: РС
       - Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 16. Издавање решења о одобрењу извођења радова  
       -Доказ о уплати републичке административне таксе  у износу од 800,00 динара  на жиро рачун број: 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       -Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП

 17. Издавање решења у складу са чланом 145. на основу усаглашеног захтева
  Нема таксе

 18. Измена решења о одобрењу извођења радова
       -Доказ о уплати републичке административне таксе  у износу од 800,00 динара  на жиро рачун број: 840-742251843-73, позив на број 97 78-233, сврха плаћања: републичка административна такса, прималац: РС
       -Накнада за ЦЕОП – према висини накнаде за ЦЕОП