pdf Одбацивање локацијски услови ROP-SRB-16074-LOC-1/2018 #