pdf Решење по члану 145 бр. ROP-SRB-6084-ISAW-2/2017 #