ТАКСЕНА ТАРИФА КОЈУ ПРИМЕЊУЈЕ ОДЕЉЕЊЕ

 

 

ТАРИФА

Износ

 

Тарифни број 1.

 

 

За захтев, молбу и предлог, пријаву или други поднесак из изворне надлежности општине, ако овом Одлуком није другачије прописано

65,00

 

Тарифни број 2.

 

 

За жалбу против решења, закључка или другог акта који доноси Општинска управа у пословима по тарифном броју 1.

161,00

 

Тарифни број 4.

 

 

За уверења која издаје Општинска управа Србобран за која није прописана посебна општинска административна такса, а из изворне надлежности општине

192,00

 

За пореска уверења која издаје Општинска управа Србобран

230,00

 

Тарифни број 5.

 

 

За вађење предмета из архиве

473,00

 

Тарифни број 6.

 

 

Административна такса за упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница

687,00

 

Тарифни број 8.

 

 

За излазак на терен и предузимање свих радњи везаних за рад грађевинске инспекције  и инспекције заштите животне средине по пријави или захтву странке за поступке који се не покрећу по службеној дужности

946,00

 

Тарифни број 9.

 

 

За излазак инспектора за заштиту животне средине у циљу утврђивања испуњености услова и захтева према прописима о заштити животне средине за енергетске објекте

3.777,00

 

Тарифни број 10.

 

 

За оверу урбнистичког пројекта парцелације и препарцелације

2.114,00

 

 

За оверу урбанистичког пројекта ради спровођења урбанистичких планова

14.106,00

 

За издавање услова у сврху исправке границе парцеле

1.412,00

 

За издавање потврда, уверења, података и мишљења у вези са урбанистичким плановима

1.412,00

 

За издавање потврде и решења по захтевима за етажну поделу објеката

до 4 етажне јединице

преко 4 етажне јединице

 

2.114,00

7.054,00

 

Тарифни број 11.

 

a)

Захтев за давање сагласности о испуњености услова за обављање делатности такси превоза

1.240,00

б)

Захтев за обављање испитивања погодности такси возила

1.240,00

в)

Tакси дозвола за возача

1.046,00

г)

Идентификациона ветробранска налепница за такси возила

1.240,00

д)

Кровна ознака

5.488,00

ђ)

За промену података у такси дозволи

562,00

 

Тарифни број 12.

 

 

За издавање информације о локацији:

2.115,00

 

Тарифни број 13.

 

 

За издавање локацијских услова:

 

а)

За изградњу стамбених објеката

 - до 100м2

- од 100 -400м2

- од 400 – 1000м2

 - од 1000м2 - 2000м2

- преко 2000м2

 

2.115,00

2.821,00

4.233,00

8.466,00

11.287,00

б)

За пословне објекте укупне бруто површине:

- до 100м2

- од 100 -400м2

- од 400 – 1000м2

 - од 1000м2 - 2000м2

- преко 2000м2

 

2.821,00

4.233,00

7.054,00

9.875,00

12.699,00

в)

За изградњу помоћних објеката  (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.), ограде, летње кухиње и др.

1.412,00

г)

За изградњу економских објеката:

- објекти за гајење животиња, пратећи објекти за гајење домаћих животиња, објекти за складиштење ссточне хране, објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви) пушнице, сушнице објекти за смештај пољопривредне  механизације до 500 м2

- објекти за смештај пољопривредне  механизације  преко 500 м2, привредни комплекси (магацини, складишта и остали пратећи објекти у оквиру привредног комплекса)

 

 

 

2.821,00

 

8.466,00

д)

Индустријски објекти (производни, складишни и др.) у радним зонама

14.107,00

ђ)

Комунални прикључци и инсталације у објекту

2.115,00

е)

За  линијске инфраструктурне објекте (јавни пут, јавна железничка инфраструктура, нафтовод, продуктовод, гасовод, топловод, телекомуникације, електро-вод, водовод, кланализација , уређење водотока, трафостанице, постављање антенских стубова и сл.)

35.269,00

ж)

Објекти за производњу енергије из обновљивих извора енергије

- електране

- за сопствене потребе

 

35.269,00

2.821,00

з)

За остале објекте

2.821,00

 

Тарифни број 14.

 

а)

Утврђивање водопривредних услова

3.919,00

б)

Издавање водопривредне сагласности

3.919,00

в)

Издавање водопривредне дозволе

6.534,00

 

Тарифни број 15.

 

 

За издавање решења о рушењу објеката

1.129.00

 

Тарифни број 16.

 

а)

За измену локацијских услова

50% од прописане таксе за издавање локацијских услова