Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА
ДАНИЈЕЛА ВУЈАЧИЋ – дипломирани прaвник

 • СРБОБРАН, Трг слободе 2
 • телефон: 021/731-773
 • e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Одељење за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине врши послове који се односе на:

 • - непосредно спровођење прописа општине као и закона и других прописа чије је извршење поверено општини у областима урбанистичког планирања и праћења стања уређења простора и насеља на својој територији,
 • - стручне послове који се односе на припрему и доношење просторних и урганистичких планова, прибављање мишљења од надлежних министрарстава о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању, давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности републике и општине, спровођење урбанистичких плланова, издавање обавештења о намени грађевинске парцеле, издавање акта о условима уређења локације, извода из плана, давање потврда о усклађености техничке документације са планским актима, уређења јавних површина путем одговарајућих планских докумената,
 • - вршeње послова који се односе на издавање одобрења за грађење, обезбеђење техничког прегледа, издавање употребне дозволе, одобрења за рушење објеката и спровођење поступка у случајевима када објекти представљају опасност за живот и здравље људи друге објекте и саобраћај
 • - вршење послова инспекцијског надзора грађевинске инспекције, организовање и предузимање мера за спречавање бесправне градње,
 • - вршење послова који се односе на уређење развоја и обављање комуналних делатности,
 • - вршење инспекцијског надзора обављања комуналних делатности, контроле стања у области изношења и депоновања смећа, одржавања и заштите гробља, одржавања путева и улица, контрола радног времена угоститељских објеката, контрола обезбеђења услова за држање домаћих животиња, одржавање зелених површина, контрола постављања и уклањања привремених објеката на јавним површинама и на неизграђеном грађевинском земљишту као и спровођења мера у циљу поштовања одредаба о комуналном реду,
 • - вршење инспекцијског надзора у области животне средине у границама надлежности утврђених законом, послови везани за очување и заштиту животне средине, заштите од буке и аерозагађења, као и послови везани за заштиту земљишта и утврђивање уређења ерозивних подручја, као и послови заштите у случају елементарних непогода, спровођење поступка израде студија утицаја на животну средину као и поступак израде стратешке процене утицја на животну средину
 • - послове везане за заштиту пољопривредног земљишта, усева, засада и атарских путева, вршење надзора, покретање прекршајних поступака из ове области као и достављање извештаја надлежном секретаријату и министарству из ове области
 • - вршење послова у имовинској правној обаласти који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљање, коришћење ирасполагање непокретностима - општине, промет земљишта и зграда, додела грађевинског земљишта, управљање, уређивање и коришћење грађевинског земљишта као и друге послове везане за грађевинско земљиште, послови експропријације и комасације
 • - послове везане за стамбену изградњу и односима са скупштинама станара, одржавање стамбених зграда, исељење бесправно усељених лица, издавање у закуп станова којим располаже општина,
 • - вршење послова саобраћајне инспекције који се односе на контролу одржавање и коришћења локалних и некатегорисаних путева, превоз путника у линијском саобраћају и ван линијски превоз (тахи превоз) организацију саобраћаја, надзор над радом предузећа за превоз путника приградског саобраћаја,
 • - вршење стручних послова за фондове из своје надлежности
 • - вршење и других стручних, административних и других послова које му одреди Скупштина општине, председника општине и начелник Општинске управе.

У оквиру одељења функционише Служба заштите и надзора. У Служби заштите и надзора обављају се послови везани за заштиту пољопривредног земљишта, усева, засада и атарских путева из надлежности Одељења као и спровођења мера у циљу поштовања одредаба о комуналном реду. Радом Службе руководи шеф службе Павков Ратомир.