Планови детаљне регулације

Рани јавни увид планова детаљне регулације
pdf Стратешка процена утицаја - План детаљне регулације за рециклажно двориште
archive План детаљне регулације за изградњу ТС 110/20 kV "Србобран 2" у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
archive План детаљне регулације рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилиштем за животиње
archive План детаљне регулације система за одводњавање Србобран
archive План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут IIa реда бр. 100
default План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110kV број 142_1 Србобран - Бечеј
archive План детаљне регулације за комплекс акумулације 'Србобран' на Криваји и повезивање акумулације са каналом ДТД Бечеј – Богојево
archive План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице 'Србобран' 220/110/35/kv у трафостаницу 400/110 kv
archive План детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400 kV број 444 у трафостаницу 'Србобран' 400/110 kV и расплета 110 kV далековода код трафостанице 'Србобран'
archive План детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран
archive План детаљне регулације дела блока бр. 36 у Србобрану
archive План детаљне регулације дела зоне централних садржаја блок 1 и део блока 32 у Србобрану
archive План детаљне регулације за блок бр. 29 у Србобрану
archive План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут I реда број 3 у К.о. Србобран