ОБЈАВЕ

Објаве Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине

Категорије

ОБАВЕШТЕЊЕ

Документи

pdf Јавни увид Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Србобран
pdf План уклањања објеката први квартал 2024. године од 01.01.2024. до 01.04.2024.
документ Јавни позив за јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о Нацрту Одлуке о мера превенције загађења ваздуха (у складу са Програмом заштите ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године, са акционим плановима)
pdf План уклањања објеката 4 квартал 2023 године од 01. 10. 2023. до 01. 01. 2024.
pdf План уклањања објеката 3 квартал 2023. године од 01.07.2023. до 01.10.2023.
archive План детаљне регулације пут Надаљ-Темерин - нацрт плана
pdf План уклањања објеката - први и други квартал 2023. године
pdf ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СРБОБРАН"
pdf План уклањања објеката - III и IV квартал 2022.
pdf Урбанистички пројекат са урбанистичко- aрхитектонском разрадом локације постројења за изградњу салона путничких аутомобила са сервисом (спратности п са галеријом) и административно управне зграде (спратности п), к.п.11800/2 КО Србобран
pdf План уклањања објеката - II квартал 2022.
pdf План уклањања објеката - I квартал 2022.
pdf План уклањања објеката - III квартал 2021 од 01.10.2021 до 01.01.2022.
pdf План уклањања објеката - III квартал 2021 од 01.07.2021 до 30.09.2021.
pdf План уклањања објеката - II квартал 2021.од 01.04.2021. до 31.06.2021.
pdf План уклањања објеката - I квартал 2021.
pdf План уклањања објеката IV квартал 2020. - од 01.10.2020 до 01.01.2021.
pdf План уклањања објеката III квартал 2020. - од 01.07.2020 до 01.10.2020.
pdf ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу ТС 110/20 kV “Србобран 2” у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
pdf ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕЦИКЛАЖНОГ ДВОРИШТА СА ОБЈЕКТОМ ЗА СМЕШТАЈ ЖИВОТИЊСКОГ ОТПАДА I КАТЕГОРИЈЕ И ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ЖИВОТИЊЕ
pdf План уклањања објеката I квартал 2020. - од 01.10.2020 до 01.04.2020.
pdf План уклањања објеката IV квартал 2019. - од 01.10.2019 до 01.01.2020.
pdf План уклањања објеката III квартал 2019 од 01.07.2019 до 01.10.2019.
archive Јавни увид у Нацрт изменe и допунe Просторног плана општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја изменe и допунe Просторног плана општине Србобран на животну средину
pdf План уклањања објеката - II квартал 2019 од 01.04.2019 до 01.07.2019.
pdf План и програм уклањања објеката на територији општине Србобран за I квартал 2019. од 01.01.2019. до 01.04.2019.
pdf Постављање привременог заступника у предмету број 354-719/18-IV-01
pdf План и програм уклањања објеката на територији општине Србобран за IV КВАРТАЛ 2018.
pdf Решење о забрани употребе објекта склоног паду
pdf План и програм уклањања објеката на територији општине Србобран за III КВАРТАЛ 2018. од 01.07.2018. до 01.10.2018.
pdf Оглас - Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко архитектонску разраду локације катастарске парцеле бр. 2904 К.О. Србобран, грађевинско подручје, улица Светог Саве бр. 23
pdf План и програм уклањања објеката на територији општине Србобран за II КВАРТАЛ 2018.
pdf План и програм уклањања објеката у првом кварталу 2018. године
pdf ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ
pdf Сагласност на нови модел инспекцијског надзора
документ Обавештење о донетом решењу о допуни интегралне дозволе
pdf Обавештење о поднетом захтеву за допуну интегралне дозволе
pdf Оглас за издавање у закуп пословног простора у Србобрану путем прикупљања писмених понуда
pdf Динамички план пописа територије општине Србобран јун - новембар 2016.
pdf Оглас за отуђење непокретности у Надаљу путем прикуљања писмених понуда
pdf Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Србобран за 2017. годину
pdf Урбанистички пројекат за изградњу затвореног базена у Србобрану
pdf Обавештење - Попис објеката за озакоњење - Србобран зона 1 и радне зоне 1-15
pdf Програм пописа објеката за озакоњење
pdf Табеле план и програм уклањања објеката у првом кварталу 2016. године
pdf Допуњен списак локацијских дозвола закључно са фебруаром 2015. године
pdf Списак издатих грађевинских дозвола и инвеститора
spreadsheet Списак издатих локацијских услова
pdf Допуњен списак локацијских дозвола закључно са новембром 2013. године
pdf Издате локацијске дозволе: јануар 2010. - август 2013.