pdf Решење о забрани употребе објекта склоног паду

Овим решењем се поставља Станић Здравко адвокат из Србобрана, ул. Јована Поповића 22, за привременог заступника Петровић (Радоје) Душка са задњим пребивалиштем у Новом Саду, ул. Војводе Книћанина 24а, сада непознатог боравишта.

Привремени заступник ће штитити право и интерес странке у поступку покренутом код грађевинског инспектора Општинске управе Србобран, а у вези забране употребе објекта у Србобрану у ул. Карађорђева 37 на катастарској парцели број 5092/2 К.О. Србобран.

Жалба против овог Решења не одлаже извршење решења.