archive План детаљне регулације пут Надаљ-Темерин - нацрт плана

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
Општинска управа Србобран
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел. 021/ 730-020, Фаx: 021/ 731-079

У складу са чланом 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/209-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), члана 54-67 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019), Решења о образовању Комисије за планове општине Србобран, број 02-86/2020-I од 04.11.2020.године и Пословника о раду комисије за планове Скупштине општине Србобран од дана 18.12.2020. године, Општинска управа Србобран:

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

 

Јавни увид у План детаљне регулације пута Надаљ-Темерин - нацрт плана, Општина Србобран, одржаће се у трајању од 30 дана, од 21. јула 2023. године до 21. августа 2023. године.

План детаљне регулације пута Надаљ-Темерин - нацрт плана, биће изложен у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, док ће графички део нацрта плана бити изложен и на огласној табли, у ходнику зграде Општинске управе, Трг слободе бр. 4, Србобран.

Нацрт Плана детаљне регулације пута Надаљ-Темерин - нацрт плана, биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  • у аналогном и дигиталном облику у просторијама органа Општине Србобран надлежном за послове просторног планирања и урбанизма,
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Србобран (www.srbobran.rs)

Заинтересована правна и физичка лица своје предлоге, примедбе и сугестије на План детаљне регулације пута Надаљ-Темерин - нацрт плана, израђен од стране ЈП " Завод за урбанизам Војводине" Нови Сад, јул 2023. године, бр. Е-2850, могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 4, Србобран, у току трајања Јавног увида најкасније до 21.08.2023. године у 14 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересована правна и физичка лица, могу добити у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине, Србобран, Трг слободе бр. 4, соба бр. 1.

Дана 11. августа 2023. године (петак) у Малој сали Општине Србобран са почетком од 12:00 часова одржаће се јавна презентација План детаљне регулације пута Надаљ-Темерин - нацрт плана.

Оглашавање јавног увида се објављује на званичном сајту општине Србобран www.srbobran.rs, у дневном листу “Српски телеграф” и на огласној табли, у згради Општинске управе Србобран 21.07.2023. године.

У складу са чланом 65 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник Републике Србије“ и 32/2019), дана 25. августа 2023. године (петак) у Малој сали Општине Србобран са почетком у 13:00 часова одржаће се Јавна седница Комисије за планове Општине Србобран.

Општинска управа Србобран
Начелник општинске управе Србобран
Данијела Вујачић, дипл.правник