archive Јавни увид у Нацрт изменe и допунe Просторног плана општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја изменe и допунe Просторног плана општине Србобран на животну средину

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Србобран
Општинска управа Србобран
21480 СРБОБРАН, Трг слободе бр. 2
Тел. 021/ 730-020, Фаx: 021/ 731-079
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

У складу са чланом 50 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 81/209-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/2013-УС, 132/14, 145/14 и 83/18), члана 54-67
Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, бр.64/15) и члана 5 и 19 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 88/10)

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ УВИД
У
НАЦРТ ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ИЗМЕНE И ДОПУНE ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Нацрт изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја Изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран на животну средину обухвата катастарске општине Србобран, Турија и Надаљ на теритиорији Општине Србобран.

1. Јавни увид у Нацрт изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја Изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран на животну средину одржаће се у трајању од 30 дана, од 06. маја 2019. године до 06. јуна 2019. године.

Нацрт изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја Изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран на животну средину биће изложен у просторијама Општинске управе Србобран, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, док ће графички део нацрта плана бити изложен и на огласној табли, у ходнику зграде Општинске управе, Трг слободе бр. 4, Србобран.

Нацрт изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја Изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран на животну средину биће доступни на увид заинтересованој јавности:

  •  у аналогном и дигиталном облику у просторијама органа Општине Србобран надлежном за послове просторног планирања и урбанизма,
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Општине Србобран (www.srbobran.rs)

Јавна презентација Нацрт изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја Изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран на животну средину биће обављена 24. маја 2019. године (петак) са почетком у 12:00h, у малој сали Општине Србобран.

Заинтересована правна и физичка лица своје предлоге, примедбе и сугестије на нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја Изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран на животну средину, израђен од стране “АРХИПЛАН” д.o.o, за планирање, пројектовање и консалтинг, Аранђеловац, ул. Кнеза Михаила бр. 66, заједнички са Ј.П. “УРБАНИЗАМ” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар Цара Лазара бр. 3, Нови Сад и “Andzor engineering” д.o.o. за пројектовање, урбанизам и екологију, ул. Иве Андрића бр. 13, Нови Сад, могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Србобран, Трг слободе бр. 4, Србобран, лично на писарници или поштом у току трајања јавног увида
најкасније до 06. јуна 2019. године.

Jавнa седницa Комисије за планове ће се одржати 14. јуна 2019. године (петак) са почетком у 12:00h, у малој сали Општине Србобран. Сва правна и физичка лица могу пред Комисијом за планове да образложе своје примедбе.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га Носиоцу израде Нацрта изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран и Извештај о стратешкој процени утицаја Изменe и допунe Просторног плана Општине Србобран на животну средину, Скупштини општине Србобран.