ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контролне листе

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА И БИОЦИДИМА
КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА
ЗАШТИТА ОД ВЕЛИКОГ ХЕМИЈСКОГ УДЕСА
ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
ЗАШТИТА РИБЉЕГ ФОНДА
ЗСС ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА
pdf Контролне листе инспекцијског надзора инспекције заштите животне средине - 2020. година
документ Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
документ Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТРОЈЕЊА СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ
документ Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ БЕЗ КОНТИНУАЛНОГ МЕРЕЊА
документ Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ СА КОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ
документ Контролна листа: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
документ Контролна листа: ЗАХТЕВ ЗА ИНТЕГРИСАНУ ДОЗВОЛУ
документ Контролна листа: УСЛОВИ ИЗ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ