Урбанистички пројекти

archive Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта - продавница мешовите робе (спратност П) у ул. Дожа Ђерђа 25, у Србобрану, к.п. 3677/1, КО Србобран
archive Урбанистички пројекат за изградњу салона путничких аутомобила са сервисом (П+1) и администартивно управне зграде (П) на к.п. 11800/2 КО Србобран
archive Урбанистички пројекат урбанистичко-техничке разраде локације за изградњу рециклажног дворишта са објектом за смештај животињског отпада I категорије и прихватилишта за животње на делу катастарске парцеле број 7763/2 у КО Србобран
archive Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације постројења за производњу компоста на катастарској парцели број 1777/1 у КО Надаљ I
archive УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ катастарске парцеле бр. 2904 К.О. Србобран, грађевинско подручје, ул Светог Саве бр. 23