archive Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације постројења за производњу компоста на катастарској парцели број 1777/1 у КО Надаљ I

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације постројења за производњу компоста на катастарској парцели број 1777/1 у КО Надаљ I, израђен од стране “RDF Project”, Пројектовање и консалтинг, Јована Дука ПР, из Кикинде, ул. Генерала Драпшина 184, број УП-01/2022, у Кикинди, децембра 2022. године