folder Планови детаљне регулације

folder Рани јавни увид планова детаљне регулације

Документи

archive План детаљне регулације пута у викенд зони у К.О. Надаљ
archive ПДР Рециклажног дворишта, животињског отпада и прихватилиштем за животиње
archive ПДР за изградњу ТС110/20 kV "Србобран 2" у Србобрану, са расплетом 20 kV водова
pdf Стратешка процена утицаја - План детаљне регулације за рециклажно двориште
archive План детаљне регулације система за одводњавање Србобран
default План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу далековода 110kV број 142_1 Србобран - Бечеј
archive План детаљне регулације за комплекс акумулације 'Србобран' на Криваји и повезивање акумулације са каналом ДТД Бечеј – Богојево
archive План детаљне регулације за реконструкцију и изградњу трафостанице 'Србобран' 220/110/35/kv у трафостаницу 400/110 kv
archive План детаљне регулације за изградњу (увођење) далековода 400 kV број 444 у трафостаницу 'Србобран' 400/110 kV и расплета 110 kV далековода код трафостанице 'Србобран'
archive План детаљне регулације за пречистач отпадних вода за насеље Србобран
archive План детаљне регулације дела блока бр. 36 у Србобрану
archive План детаљне регулације дела зоне централних садржаја блок 1 и део блока 32 у Србобрану
archive План детаљне регулације за блок бр. 29 у Србобрану
archive План детаљне регулације за део радне зоне уз државни пут I реда број 3 у К.о. Србобран