документ Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину: Пројекат реконструкције линијског инфраструктурног објекта раскрснице државног пута IБ реда број 15

(улица Петра Драпшина и Филипа Вишњића) с улицама Цара Лазара и Дожа Ђерђа на стационажи км 89+815.71, на катастарским парцелама број 3151, 3158, 3178, 5874/1, 5875/4 и 5877/1 Србобран у Србобрану